سیستم های مدیریت محتواوردپرس

سئو کردن سیستم wordpress بدون نیاز به نصب افزونه

برای اینکار کافیست که محتویات زیر را به فایل function.php قالب سایتتان اضافه کنید

function basic_wp_seo() {
global $page, $paged, $post;
$default_keywords = 'wordpress, plugins, themes, design, dev, development, security, htaccess, apache, php, sql, html, css, jquery, javascript, tutorials'; // customize
$output = '';
// description
$seo_desc = get_post_meta($post->ID, ’mm_seo_desc’, true);
$description = get_bloginfo(‘description’, ’display’);
$pagedata = get_post($post->ID);
if (is_singular()) {
if (!empty($seo_desc)) {
$content = $seo_desc;
} else if (!empty($pagedata)) {
$content = apply_filters(‘the_excerpt_rss’, $pagedata->post_content);
$content = substr(trim(strip_tags($content)), ۰, ۱۵۵);
$content = preg_replace(‘#n#’, ’ ’, $content);
$content = preg_replace(‘#s{2,}#’, ’ ’, $content);
$content = trim($content);
}
} else {
$content = $description;
}
$output .= ’<meta name=”description” content=”‘ . esc_attr($content) . ’”>’ . ”n”;// keywords
$keys = get_post_meta($post->ID, ’mm_seo_keywords’, true);
$cats = get_the_category();
$tags = get_the_tags();
if (empty($keys)) {
if (!empty($cats)) foreach($cats as $cat) $keys .= $cat->name . ’, ’;
if (!empty($tags)) foreach($tags as $tag) $keys .= $tag->name . ’, ’;
$keys .= $default_keywords;
}
$output .= ”tt” . ’<meta name=”keywords” content=”‘ . esc_attr($keys) . ’”>’ . ”n”;

// robots
if (is_category() || is_tag()) {
$paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : ۱;
if ($paged > ۱) {
$output .=  ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”noindex,follow”>’ . ”n”;
} else {
$output .=  ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”index,follow”>’ . ”n”;
}
} else if (is_home() || is_singular()) {
$output .=  ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”index,follow”>’ . ”n”;
} else {
$output .= ”tt” . ’<meta name=”robots” content=”noindex,follow”>’ . ”n”;
}

// title
$title_custom = get_post_meta($post->ID, ’mm_seo_title’, true);
$url = ltrim(esc_url($_SERVER[‘REQUEST_URI’]), ’/’);
$name = get_bloginfo(‘name’, ’display’);
$title = trim(wp_title(”, false));
$cat = single_cat_title(”, false);
$tag = single_tag_title(”, false);
$search = get_search_query();

if (!empty($title_custom)) $title = $title_custom;
if ($paged >= ۲ || $page >= ۲) $page_number = ’ | ’ . sprintf(‘Page %s’, max($paged, $page));
else $page_number = ”;

if (is_home() || is_front_page()) $seo_title = $name . ’ | ’ . $description;
elseif (is_singular())            $seo_title = $title . ’ | ’ . $name;
elseif (is_tag())                 $seo_title = ’Tag Archive: ’ . $tag . ’ | ’ . $name;
elseif (is_category())            $seo_title = ’Category Archive: ’ . $cat . ’ | ’ . $name;
elseif (is_archive())             $seo_title = ’Archive: ’ . $title . ’ | ’ . $name;
elseif (is_search())              $seo_title = ’Search: ’ . $search . ’ | ’ . $name;
elseif (is_404())                 $seo_title = ’۴۰۴ – Not Found: ’ . $url . ’ | ’ . $name;
else                              $seo_title = $name . ’ | ’ . $description;

$output .= ”tt” . ’<title>’ . esc_attr($seo_title . $page_number) . ’</title>’ . ”n”;

return $output;
}

 

در خط ۳ در قسمت $default_keywords ، کلمات کلیدی سایت خود را وارد کنید.سپس برای فراخوانی ،کد زیر رو در فایل header.php اضافه کنید.

<?php echo basic_wp_seo(); ?>

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا